پالت تراك با شاخك دراز جهت كارخانجات لبينياتي

پالت تراك با شاخهاي متفاوت 

حمل و نقل محموله هاي كارخانجات لبنياتي بعلت وزن كم و حجم زياد دستگاههاي ويژه اي را ميطلبد و بدين منظور پالت تراكهايي با شاخك هاي بطول 115 سانتيمتر تا 250 سانتيمتر توسط ما ارائه ميگردد