بخش تبليغات

بخش تبليغات شركت هواكار داراي سيستم ارسال ايميل منحصر بفردي است كه تبليغات ايميلي (Email marketing) را با پيشرفته ترين نرم افزار ارائه ميدهد.

در بانك اطلاعاتي ما حدود دويست هزار ايميل افراد فعال و موثر در بازار كسب و كار ايران موجود است. اين ايميل ها براي هر فرد بطور تكي ارسال ميشود و  نام فرد يا شركت (در صورت وجود) و ايميل مربوطه قيد ميگردد.

هركسي ميتواند براحتي ايميل خود را حذف و يا اضافه نمايد.

شركتها و موسساتي كه ميخواهند در كشورهاي خاصي تبليغات ايميلي (Email Marketing) انجام دهند ما ميتوانيم همين كار را براي كشورهاي مورد نظرشان انجام دهيم ، براي اينكار ابتدا ايميل شركتها موسسات مورد هدف آنها را جستجو نموده و بدست مياوريم و براي آن ايميل ها مطالب مورد نظر را ارسال خواهيم نمود و در صورت تقاضاي مشتري ليست ايميل هاي مربوطه را نيز در فايل اكسل ارائه خواهيم داد. 

اين نوع تبليغات ابتدا ابزار تبليغاتي شركت هواكار بود وبعلت موثر بودن تصميم گرفتيم آنرا در اختيار ساير شركتها و فعالين بازار كسب و كار قرار دهيم.

تعرفه ارسال اين ايميل ها براي يك ايميل مستقل 10.000.000 ريال(يك ميليون تومان) ميباشد .

تعرفه ارسال اين ايميل ها براي ارسال مشترك ، هر رديف رفقي 1.500.000ريال(يكصدو پنجاه هزار تومان) ميباشد و رديف اول دوبل حساب ميشود.

ماليات ارزش افزوده نيز اضافه خواهد شد.

جهت سفارش دادن لطفا با تلفن 3367429-0411 تماس حاصل فرماييد.