لیفتراک برقی سری AC

لیفتراک برقی سری AC
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت15000کیلوگرمتوضیحات ...
ارتفاع بالابری300میلی متر

معرفی دشتگاه