استاكر نيمه برقي نیم تنی

استاكر نيمه برقي نیم تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
مرکز حمل350میلی متر
وزن دستگاه200کیلوگرم
ظرفیت500کیلوگرم
ارتفاع بالابری150میلی متر
ارتفاع کلی1950میلی متر
طول شاخک700میلی متر
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر)162 ~ 840میلی متر
عرض بیرونی پایه ها650میلی متر