رول کلمپ

رول کلمپ
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
لیست خالی می باشد.

وسیله مفید برای جابجایی انواع رول های کاغذ ، کارتن، فلز و ....