استاكر نيمه برقي نیم تنی

استاكر نيمه برقي نیم تنی
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
مرکز حمل350میلی متر
وزن دستگاه250کیلوگرم
ظرفیت500کیلوگرم
ارتفاع بالابری250میلی متر
ارتفاع کلی1850میلی متر
طول شاخک700میلی متر
فاصله شاخک (حداقل /حداکثر)162 ~ 670میلی متر
عرض بیرونی پایه ها850میلی متر