یدک کش 2 تنی مدل SCT

یدک کش 2 تنی مدل SCT
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت کشش2000کیلوگرم
ارتفاع بازوی کششی بالا325میلی متر
ارتفاع بازوی کششی پایین200میلی متر
ارتفاع کلی1390میلی متر
میله یدک کش60*30 Øمیلی متر
شیب مجاز10%
وزن دستگاه720کیلوگرم