یدک کشی برقی 4 تنی مدلSST-400

یدک کشی برقی 4 تنی مدلSST-400
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
وزن دستگاه1130کیلوگرم
ارتفاع کلی1390میلی متر
ارتفاع نقاط اتصال 300میلی متر
ظرفیت کشش4,000کیلوگرم
ارتفاع مرکز کشش500میلی متر
کنترل سیستمF.E.T.