الحاقيه بشكه گير دوبل عقابي

الحاقيه بشكه گير دوبل عقابي
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
ظرفیت800کیلوگرم
ارتفاع بالابریمتناسب با بالابري ليفتراكمیلی متر

اين نوع الحاقيه قابل استفاده با تمام انواع ليفتراكها و استاكرها ميباشد .

با ابن نوع الحاقيه ميتوان انواع بشكه ها را بصورت تكي و يا دوبل جابجا كرد .

تخليه و بارگيري بشكه از كاميون ها و تريلر ها و قراردادن و برداشتن از قفسه انبار كاربرد دارد