ریچ فورک

ریچ فورک
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
لیست خالی می باشد.

این وسیله باعث میشود که شاخک لیفتراک به اندازه مورد ادامه داشته باشد