بشكه حمل كن براي بشكه هاي پلاستيكي

بشكه حمل كن براي بشكه هاي پلاستيكي
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
لیست خالی می باشد.

حمل بشكه هاي پلاستيكي ، بخاطر اينكه داراي شكل هاي كختلف هستند مشكلات زيادي دارند ، مخصوصا وقيكته محموله داخل آنها مواد سمي و شيميايي خاصي باشند .

شركت هواكار اين آمادگي را دارد تا بشكه حمل كن خاصي را براي بشكه هاي شما طراحي و ارائه دهد