پالت تراك سفارشي

پالت تراك سفارشي
مشخصهمقدارواحدتوضیحات
لیست خالی می باشد.

در واحدهاي توليدي بمنظور جابجايي محموله هاي ويژه(از نظر ابعاد و وزن) لازم است وسايل خاصي طراحي گردد.

شركت هواكار اين امكان را دارد كه بتواند ابزار ويژه اي طراحي و ارائه نمايد