محصولات

نمایش نتایج 1 تا 8 از 8
مشخصات واحد STT SW-towing SPT-500 SPT-2000 SPT-1000 SST-4000 SST-6000 SST-8000
ظرفیت کشش کیلوگرم 2000 2000 4,000 6,000 8,000
ارتفاع بازوی کششی بالا میلی متر 325 325
ارتفاع بازوی کششی پایین میلی متر 200 200
ارتفاع کلی میلی متر 1390 1390 1390 1390 2,200
میله یدک کش میلی متر 60*30 Ø Ø30*60
شیب مجاز % 30 10 10
وزن دستگاه کیلوگرم 720 843 1130 1130 2,200
ارتفاع نقاط اتصال میلی متر 300 300 350
نوع تایر Pneumatic
ارتفاع مرکز کشش میلی متر 500 500
کنترل سیستم F.E.T. F.E.T.
ظرفیت کیلوگرم 2500 2500
قدرت موتور حرکتی کیلو وات Kw 1.1 1.1
ارتفاع دستگاه از کف زمین میلی متر 100
طول کلی دستگاه سانتی متر 230
سرعت حرکت کیلومتر برساعت الی 6 6
ارتفاع بالابری میلی متر الی 300
عرض دستگاه سانتی متر 78